HPE Greenlake: The Total Economy Impact Of HPE Greenlake

Autoryzowany partner hewlett packard

HPE GREENLAKE W LICZBACH

ZDANIEM KLIENTÓW

HPE Greenlake
HPE Greenlake
HPE Greenlake
HPE Greenlake

Skrócenie czasu wprowadzania na rynek globalnych projektów IT

Oszczędność CapEx do 40% dzięki wyeliminowaniu konieczności utrzymywania większej ilości miejsca na dane niż to konieczne

Niższe koszty wsparcia technicznego / usług profesjonalnych

Większa wydajność zespołu IT dzięki zmniejszeniu obciążenia działu IT wsparciem technicznym

„Dzięki HPE GreenLake obniżyliśmy koszty funkcjonowania naszego centrum danych o prawie 75%. Każda z naszych placówek z zapotrzebowaniem na centra danych to teraz OpEx, a nie CapEx”.

Global data center manager, firma chemiczna

 

„HPE GreenLake poprawiło naszą wydajność, obniżyło koszty wsparcia technicznego i wyeliminowało uciążliwy proces zamawiania nowego sprzętu. HPE sprawia, że bardzo łatwo jest uzyskać taką wydajność, jakiej potrzebujemy”.

Storage architect, globalna firma doradcza

HPE GREENLAKE FORRESTER RAPORT

W obecnym tempie transformacji cyfrowej dotykającej nie tylko większości przedsiębiorstw, ale też całych sektorów gospodarki oraz rynków, zespoły IT muszą wspierać swoje firmy w sposób niezwykle dynamiczny przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Zgodnie z badaniami, jakie przeprowadziła firma Forrester Consulting konieczność korzystania z chmury stała się faktem, którego nikt nie kwestionuje. Jednak faktem jest również to, że w zależności od branży strategie chmurowe, obciążenie pracą i aplikacje znacząco się różnią. 

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się pozostawić swoje środowiska lokalne ze względów bezpieczeństwa nie muszą się ograniczać do typowych modeli finansowania swojej infrastruktury za gotówkę, czy to za pomocą leasing’u. Budowa chmury prywatnej dzięki elastycznym formom finansowania pozwoli również uniknąć jednego z większych problemów dotychczasowych form finansowania projektów IT, czyli tzw. „zakupów na zapas”.

Forrester Consulting na zlecenie HPE przeprowadziło analizy TEI (Total Economic Impact™) oraz potencjalnego zwrotu z inwestycji ROI, jakie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć przy wykorzystaniu HPE Greenlake. Celem tego badania było zapewnienie ram do oceny potencjalnego, bezpośrednio powiązanego z korzystaniem z HPE GreenLake wpływu finansowego na poddane analizie biznesy.

Metodologia Total Economic Impact™

Informacje, jakie specjaliści pracujący dla firmy Forrester uzyskali dzięki przeprowadzonym wywiadom, umożliwiły skonstruowanie ram TEI dla przedsiębiorstw rozważających wdrożenie u siebie HPE GreenLake. Cel tych ram polega na określeniu kosztów, korzyści elastyczności oraz czynników ryzyka, które będą mieć wpływ na decyzję o zawarciu bądź nieskorzystaniu z inwestycji jaką stanowi dana usługa. 

Najpierw przeprowadzone zostały wywiady z managementem odpowiedzialnym za rozwój HPE GreenLake. Następnie odbyły się rozmowy z organizacjami korzystającymi z nowej formy „konsumowania” zasobów IT. Pozwoliły one uzyskać dane powiązane z korzyściami, kosztami i ryzykiem. W dalszej kolejności zaprojektowana została złożona organizacja oparta o cechy tych, które brały udział w wywiadach, co przy użyciu metody Total Economic Impact™ pozwoliło skonstruować finansowy model reprezentatywny dla wywiadów, a w oparciu o obawy i problemy badanych organizacji, model finansowy skorygowany o ryzyko. 

Potem zastosowano cztery podstawowe elementy TEI w modelowaniu wpływu HPE GreenLake. Były nimi korzyści, koszty, elastyczność i ryzyko. Coraz wyższe wyrafinowanie firm na płaszczyźnie analiz zwrotu z inwestycji IT wpłynęły na stworzenie przez Forrester metodologii pozwalającej zapewnić pełen obraz pełnego ekonomicznego wpływu decyzji zakupowych.

 Czym dokładnie jest HPE Greenlake?

HPE Greenlake jest skalowalną usługą infrastruktury IT oferowaną w modelu aaS (as a Service). W jego ujęciu IT powinna cechować przede wszystkim elastyczność, ponieważ sposoby prowadzenia biznesu nieustannie się zmieniają wymagając stosowania takich technologii informatycznych, które pomogą firmom w skutecznej realizacji wyznaczonych celów. Niezrealizowane cele oznaczają utracone przychody, niezadowolonych klientów i cierpiącą reputację, dlatego tak istotnym jest posiadanie IT działającego w sposób sprawny i elastyczny. 

Kolejna istotna kwestia to koszty adekwatne do poziomu wykorzystania. W przypadku HPE Greenlake mamy do czynienia z hybrydowym modelem IT, który niesie ze sobą takie korzyści, jak:

 • znaczne zmniejszenie konieczności inwestowania w infrastrukturę IT;
 • gwarancja elastycznej infrastruktury umożliwiającej szybkie skalowanie;
 • zwiększenie produktywności poprzez skrócenie czasu osiągnięcia wartości z zastosowanych inicjatyw;
 • znaczna minimalizacja czasu przeznaczonego na planowanie wydajności lub całkowita rezygnacja z tej czynności;
 • dodatkowe zasoby pomocnicze oraz ekspertyza HPE pozwalające na poprawę produktywności IT;
 • samoobsługowe raporty dotyczące zużycia budżetu oraz prognozowanie przyszłej wydajności.

W celu dokładnego zrozumienia korzyści, kosztów oraz ryzyka, jakie się z tym wszystkim wiążą, Forrester Consulting przeprowadziła wywiady z globalnymi przedsiębiorstwami z różnych części świata cieszącymi się wieloletnim stażem oraz doświadczeniem w dziedzinie korzystania z HPE Greenlake. Wszystkie spośród nich posiadały własne centra danych oraz dodatkowy sprzęt do przechowywania petabajtów danych – od tradycyjnych dysków po macierze all-flash. Wszyscy jednak wybrali HPE Greenlake z względu na jego globalny zasięg oraz zdolność wspomagania ekonomii chmury publicznej bezpieczeństwem i wydajnością lokalnego IT. 

Okazało się, że we wszystkich przedsiębiorstwach, w których wdrożenie HPE Greenlake rozszerzono na dodatkowe centra danych oraz infrastrukturę pojawiły się nowe źródła korzyści, które objęły zwiększenie oszczędności z inwestycji w zakup i utrzymanie sprzętu, redukcję etatów w celu wsparcia rozwoju infrastruktury i dodatkowych kosztów, a także oszczędność na zatrudnianiu nowego personelu poprzez wdrożenie usługi na dodatkowych lokalizacjach geograficznych czy w innych branżach. 

 Szczegółowe korzyści płynące z wdrożenia HPE Greenlake

Mimo, iż badanie firmy Forrester miało ma celu określić jaka jest bezpośrednia oszczędność kosztów oraz jakie dodatkowe korzyści wiążą się z zainwestowaniem w HPE Greenlake okazało się, że firmy mogą uzyskać z tego tytułu nadprogramowe benefity, jak możliwość wpłynięcia na wskaźniki biznesowe, dostęp do najnowocześniejszych technologii czy poprawa stanu bezpieczeństwa organizacji. 

Analiza ekonomiczna u jednego z klientów korzystających z usługi wykazała, że globalna organizacja, której środowisko składa się między innymi z 5-ciu petabajtów przestrzeni dyskowej zyskała blisko 25 mln USD PV w ciągu 3 lat. Porównując koszty na poziomie 10.1 mln USD PV. W ciągu tego czasu organizacja złożona byłaby w stanie osiągnąć aż 147% ROI dzięki HPE GreenLake. 

Firmy, z którymi rozmawiano zauważyły, że w ciągu dwunastu miesięcy od pełnej realizacji inwestycji otrzymały zwrot polegający na odzyskaniu kosztów wdrożenia i integracji HPE GreenLake ze swoim środowiskiem biznesowym.

Korzyści płynące z inwestycji w HPE GreenLake 

Oto wymierne korzyści jakie można osiągnąć decydując się na wdrożenie HPE GreenLake. Wszystkie wystąpiły w firmach, z jakimi specjaliści z Forrester Consulting przeprowadzili wywiady. Zostały przedstawione w trzyletniej wartości bieżącej i skorygowane o ryzyko. Dotyczą organizacji złożonej:

 • skrócenie o 75% czasu wprowadzenia na rynek globalnych projektów IT;
 • zmniejszenie wydatków inwestycyjnych nawet o 40%;
 • oszczędność 60% kosztów wydawanych na usługi profesjonalne oraz wykonawców;
 • poprawa produktywności zasobów IT  o 40%. 

 Korzyści, jakich przedsiębiorstwa doświadczyły, lecz które nie zostały określone ilościowo w badaniu:

 • zwiększenie produktywności biznesowej związane z mniejszą liczbą przestojów, większą wydajnością aplikacji oraz ulepszonymi sposobami świadczenia usług;
 • dostęp do najnowszych technologii w zakresie sprzętu;
 • nieustanna sprawność i przejrzystość działania przy wzrastającym obciążeniu pracą i wymaganiami;
 • udoskonalone zabezpieczenia wykorzystujące wiedzę HPE do proaktywnego zarządzania, wsparcia lokalnych serwerów, pamięci masowej i sieci.  

Koszty związane z HPE GreenLake

Jak przy każdej inwestycji, w przypadku wdrożenia HPE GreenLake możemy spodziewać się również poniesienia kosztów. Spójrzmy jak prezentują się one w porównaniu do wymienionych korzyści. Podobnie jak te pierwsze skorygowano je o ryzyko, są reprezentatywne dla analizowanych przedsiębiorstw, prezentowane w trzyletniej PV i dotyczą organizacji złożonej:

 • wdrożenie wraz z integracją HPE GreenLake wyniosło łącznie około 323 tysiące USD – w jego skład weszło planowanie, definiowanie wymagań, migracja danych oraz testy na platformie HPE. Całość trwała pół roku i wyniosła równowartość 40% czasu dla dwunastu pełnoetatowych pracowników;
 • roczny poniesiony koszt obejmujący całoroczny kontrakt HPE GreenLake związany z infrastrukturą, obliczeniami, tworzeniem i przechowywaniem kopii zapasowych, wyniósł około 4.7 miliona USD. 

Koszty w ujęciu rocznym

Jak można wywnioskować z danych zebranych przez Forrester Consulting, korzyści płynące z użytkowania HPE GreenLake w znaczącym stopniu przewyższają koszty. Jak jednak prezentuje się to w skali roku?

Miesięczne koszty użytkowania korzystania z HPE GreenLake są zależne od stopnia jego użytkowania i mogą różnić się ze względu na rozmiar i konfigurację infrastruktury. Oczywiście wahają się one także z powodów miesięcznych szczytów oraz spadków użycia. W zderzeniu z organizacją złożoną Forrester stosuje średni koszt miesięczny wynoszący 275 tysięcy USD w roku pierwszym, który w roku trzecim wzrasta do 325 tysięcy USD. Kwoty te różnią się w zależności od warunków zawartych w umowie, wielkości magazynu czy mocy obliczeniowej, jednak w przypadku organizacji złożonej maksymalne miesięczne koszty nie przekroczyły 600 tysięcy USD. 

W celu uwzględnienia rozbieżności koszt ten podniesiono o 10%, dzięki czemu otrzymano trzyletni, skorygowany o ryzyko całkowity PV wynoszący 9 795 868 USD.

Elastyczność

Wartość elastyczności jest inna dla każdego spośród klientów, a jej miara zależy od organizacji. W związku z tym istnieją rozmaite scenariusze, które moją sprawić, że dane przedsiębiorstwo podejmie decyzję o wdrożeniu HPE GreenLake i skorzystaniu z dodatkowych zastosowań oraz możliwości biznesowych, jakie niesie ze sobą ta usługa, w tym zdolność do podejmowania nowych inicjatyw biznesowych. Specjaliści IT w firmach z jakimi przeprowadzono wywiady zyskali czas na podjęcie się projektów, do których wcześniej nie byli w stanie przystąpić z powodu konieczności planowania infrastruktury, wdrażania i wsparcia. Dzięki inwestycji w HPE GreenLake byli w stanie m.in. wprowadzić nowe usługi, produkty, a także ulepszyć istniejące przynosząc dodatkowe przychody.

 

HPE Greenlake

HPE Greenlake: Chmura prywatna, chmura hybrydowa, chmura publiczna… co wybrać ? Jaki model finansowania i jaka architektura środowiska będzie najbardziej korzystna dla Twojej organizacji ? Zobacz materiał wideo i sprawdź sam.

Dowiedz się więcej o HPE Greenlake, dzięki nasze stronie internetowej poświęconej 
HPE GreenLake w ofercie IT Serwis

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Skontaktuj się z naszym doradcą lub wypełnij formularz kontaktowy.

Elżbieta Zdrojewska

Elżbieta Zdrojewska – doradca kluczowych klientów 
Toruń
elzbieta.zdrojewska@itserwis.net
tel: +48 533 731 255

Kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z klientami z sektora publicznego i SMB. Doskonała znajomość rozwiązań IT w zakresie chmury hybrydowej i sprzętu klienckiego

Krzysztof Tracz

Krzysztof Tracz – doradca kluczowych klientów 
Szczecin
krzysztof.tracz@itserwis.net
+48 793 46 46 48

Ekspert w zakresie rozwiązań  hybrid IT  dla średnich i dużych firm.  Ponad 10 lat doświadczenia w branży nowych technologii.

Radosław Klimek

Radosław Klimek – doradca kluczowych klientów
Szczecin
radoslaw.klimek@itserwis.net
+48 796 222 210

Ekspert w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa IT i hybrid IT dla klientów SMB i sektora publicznego. 
Z branżą IT związany od 2003 roku.

Formularz kontaktowy

Proszę zostawić swoje dane kontaktowe, nasz doradcę skontaktuje się w ciągu 24h

Adresy biur

Szczecin

ul. Żołnierska 5a
71-210 Szczecin
tel. 91 852 22 78

Toruń

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 56 681 23 30